Kvkk

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ sel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.


Kişisel veri nedir?

Avrupa Birliği ile uyum sürecinin bir gereği olarak yürürlüğe giren ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kişisel veriler; “Bireyleri tanınabilir veya belirlenebilir kılmaya yarayacak her türlü veri, kişisel veridir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Örneğin; kişinin adı, soyadı, taşıt plakası, SGK veya pasaport numarası, özgeçmişi, fotoğrafı, adresi, telefon numarası.


Özel nitelikli kişisel veri nedir?

Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade eder.


Bu kanunun amacı nedir?

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.


Kişisel verilerin işlenmesi ne demektir?

Kişisel verilerin işlenmesi; tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi (elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, elde edilebilir hale getirme, sınıflandırma, kullanımının engellenmesi gibi) ifade etmektedir.


Veri sorumlusu kimdir?

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen ve veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.


Veri işleyen kimdir?

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak, onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.


Kişisel verinin işlenme şartları nelerdir?

Kişisel verinin işlenmesi öncesinde ait olduğu gerçek kişinin konu hakkında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gerekir.

Aşağıdaki haller KVKK kapsamında açık rızanın alınması zorunluluğunun istisnaları olarak belirtilmektedir;


(i) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin veya bir başkasının hayatının veya beden bütünlüğünün korunması için zorunluluk olması,

(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(iii) Veri sorumlusunun hukukî yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(iv) Verinin ait olduğu gerçek kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

(v) Verinin ait olduğu gerçek kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.